Användningsvillkor

 1. Genom att klicka på knappen Skicka på registreringssidan kommer du, under förutsättning att du är minst 18 år, att anses ha samtyckt till att ingå följande avtal med NordicSlots.com, och ha att accepterat dess villkor och bestämmelser (V&B). Läs detta avtal noga, eller rådgör med en jurist i ditt jurisdiktionsområde om du är osäker på dina rättigheter och skyldigheter, och spara en kopia.
 2. Från tid till annan kan vissa delar av V&B komma att ändras och kommer då att uppdateras på motsvarande sätt. Datum för den senaste uppdateringen av V&B kommer att anges högst upp i detta dokument. Varje förändring träder i kraft omedelbart och du kommer att anses ha accepterat dessa ändringar utan särskild underrättelse från NordicSlots.com.

  Avtalets syfte

 3. Syftet med detta Avtal är att reglera det juridiska förhållandet mellan dig och NordicSlots.com så snart du gått in på NordicSlots.coms webbplats (hädanefter Webbplatserna) och satsat i ett spel.
 4. NordicSlots.com och Användaren ska inte kräva eller försöka kräva att motparten uppfyller några andra skyldigheter än de som specifikt anges i dessa V&B.

  Registrering

 5. För att registrera dig på NordicSlots.com måste du vara minst 18 år. NordicSlots.com förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande kontrollera din information för att säkerställa att denna är korrekt, och ska ha rätt att kräva ytterligare bevis på din ålder när som helst i framtiden samt att tillfälligt avbryta och/eller säga upp ditt deltagande i spel om NordicSlots.com har skäl att tro att du är minderårig.
 6. Vi välkomnar endast spelare från Finland, Island, Norge och Sverige.
 7. Ditt användarnamn och lösenord måste alltid hållas konfidentiella. Om du av misstag låter någon annan få reda på dina inloggningsuppgifter ska du omedelbart kontakta NordicSlots.com. Du är själv ansvarig för all obehörig användning av ditt konto och alla spel som görs med ditt konto.
 8. Du får bara registrera ett konto. Det finns en gräns på 1 konto per hushåll. NordicSlots förbehåller sig rätten att undersöka och stänga ett eller flera konton om flera konton har öppnats för att genomföra bedrägerier. Om det har varit någon aktivitet på det nya kontot innan det stängs kommer saldot på kontot (bestående av eventuella insatser och vinster, men inte bonusar) att överföras till endast ett konto, minus de belopp som vunnits genom eventuell bedräglig aktivitet. När ett konto registreras måste kreditkortsinnehavarens namn exakt motsvara namnet på kontot.
 9. Endast du, i egenskap av kontoinnehavare, får använda ditt registrerade konto. Alla andra personer måste ha fått uttryckligt tillstånd av både kontoinnehavaren och NordicSlots.com att få tillgång till ett visst konto.
 10. Om du får vinster på flera konton har NordicSlots.com rätt att granska dessa vinster i upp till 30 dagar innan vi fattar beslut om vi ska dra av några belopp från dem.
 11. Läs mer om tvister om registrering och konton under Tillämplig lag/jurisdiktionsområden och Tvister nedan.
 12. Under inga omständigheter kommer NordicSlots.com att betala ut vinster till någon annan person än innehavaren av det konto som har rätt till vinsterna.
 13. Du måste se till att dina personuppgifter alltid hålls uppdaterade på ditt konto hos NordicSlots.com.

  Skatter

 14. NordicSlots.com kommer inte att avslöja information om dina nettovinster. Om du bor i ett jurisdiktionsområden där dina vinster är skattepliktiga måste du, på eget ansvar, hålla reda på dessa vinster och rapportera dem till berörda myndigheter.
 15. Användarens försäkran

  Du som användare försäkrar följande:

 16. Du är minst 18 år.
 17. Du är inte fast boende eller medborgare i Curacao.
 18. Du är HELT och ENTYDIGT ansvarig för att uppfylla lagarna i det jurisdiktionsområde som styr den plats där du bor.
 19. All information om dig som angetts på det Kontoformulär som skickats till NordicSlots.com är sann och korrekt.
 20. Du kommer att delta i vadslagning och spel enbart som privatperson och inte för affärsmässigt bruk eller användning av andra.
 21. Du kommer inte att spela med flera olika e-postadresser eller använda någon annan anordning för att spela flera gånger eller som flera "användare", och du är fullt medveten om att om du skulle försöka spela med flera e-postadresser under flera olika identiteter eller använda någon anordning för att skapa flera konton så kommer du att bli diskvalificerad.
 22. Du förstår helt de metoder, regler och förfaranden som gäller för deltagande i vadslagning och som anges i Regler och bestämmelser för vadslagning.
 23. Du är fullt medveten om att det finns en risk att du förlorar pengar när du deltar i vadslagning.
 24. Källan till de medel du använder vid vadslagning är inte illegal.
 25. NordicSlots.com:s försäkran

  NordicSlots.com försäkrar följande:

 26. NordicSlots.com, ett internationellt affärsföretag som lyder under lagarna i Curacao, har fullständiga licenser för utövandet av sin verksamhet, vilken styrs av lagarna i detta land.
 27. NordicSlots.coms verksamhet riktar sig endast mot "användare" som enligt lagstiftningen i sina hemjurisdiktioner inte är förbjudna att delta i vadslagning på Webbplatserna.
 28. All personlig information om samtliga "användare" kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med sekretesspolicyn.
 29. NordicSlots.com kommer inte att hållas ansvarigt i följande situationer: (i) vid force majeure, (ii) om det uppstår fel på NordicSlots.coms servrar eller någon del av dessa, (iii) för förseningar, förluster, fel eller avbrott som beror på fel i något telekommunikations- eller annat dataöverföringssystem, (iv), för förlust som beror på utbrott av fientligheter, upplopp, civil olydnad eller terrorism som stör NordicSlots.coms verksamhet, (v) för stat eller myndighets agerande (inbegripet vägran att utfärda eller återkalla licens eller tillstånd), (vi) vid brand, explosion, översvämning, stöld, avsiktlig skada, strejk, lockout eller liknande åtgärder.
 30. Genom att använda den starkaste krypteringsteknik som finns har NordicSlots.com vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla uppgifter, inbegripet lösenord, användarnamn och betalningsinformation (inklusive kreditkortsinformation), som du skickat in är helt skyddade från åtkomst från tredje part och från försök att manipulera dem medan de överförs på internet. NordicSlots.com kan inte hållas ansvarigt om sådan information röjs på grund av obehörig och olaglig åtkomst på Webbplatserna, eller på grund av andra omständigheter som kan inträffa då sådan information utnyttjats, på ett sätt vi inte kan kontrollera, genom kriminell verksamhet.
 31. Anställda på och konsulter för NordicSlots.com samt deras närmaste anhöriga har inte rätt att delta i vadslagning på NordicSlots.com.
 32. Regler och bestämmelser

 33. Satsning får endast ske i överensstämmelse med NordicSlots.coms direktiv och ska styras av NordicSlots.com. Regler och bestämmelser uppdateras från tid till annan och dessa inbegriper bland annat regler för satsning, betalningsprocedurer och utbetalning av vinster.
 34. NordicSlots.com ska inte på något sätt hållas ansvarigt för åtgärder eller avbrott som görs av den Internetleverantör (ISP) som du använder för att få åtkomst till Webbplatserna. NordicSlots.com ska inte vara part i någon tvist mellan dig och ISP, och en sådan tvist ska inte heller påverka Användarens skyldigheter enligt detta Avtal.
 35. Allmänna villkor för användning E-voucher gäller för Epro solution (v2.2)
  - E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP Corp, en E-money-agent, baserad på E-money och E-wallet.
  - E-PRO är en E-voucher utfärdad av EMP Corp, som säljs vidare av First Remit Limited (UK), ett registrerat pengaserviceföretag med Her Majesty's Revenue and Customs certifikatnummer 12679642 och fullt auktoriserade av UK Financial Conduct Authority (FCA) som betalningsinstitution, med referens 622935.
  - E-Pro e-vouchers som säljs via First Remit kommer att visas på ditt kontoutdrag som "Onlinebetalning".
  - En e-voucher som utgör elektroniska pengar, genereras i händelse av en intervention av EMP Corp för betalning för de tjänster som erbjuds på handelswebbplatsen.
  - Om betalningsleverantören är EMP Corp kommer transaktionen att leda till skapande och inköp av elektroniska pengar som ges ut av e-money-emittenten, för användning via en e-plånbok.
 36. I händelse av uttag, oavsett summa, från kontot av Spelaren, kommer bonuspengarna på kontot att återställas.
 37. NordicSlots förbehåller rätten att be om verifieringsdokument när som helst och att ditt konto kan bli tillfälligt låst tills dess att vi mottar dokumenten som krävs. NordicSlots utför ytterligare verifieringsprocesser och spelare kommer att uppmanas tillhandahålla oss med personlig dokumentation såsom (men inte begränsat till): kopior av id-dokument, hushållsräkningar, kreditkort och bankkontoutdrag. En spelares konto kan stängas permanent eller ett uttag nekas om en spelare inte tillhandahåller NordicSlots med dokumenten som krävs och/eller om spelaren visar sig ha angivit felaktig eller missledande information. 
 38. Upphovsrätt/varumärken

 39. NordicSlots.com har upphovsrätt till den text och grafik som finns på Webbplatserna. Du förbinder dig att respektera alla tillämpliga upphovsrättsliga bestämmelser och/eller varumärken som rör Webbplatserna och att vidta alla nödvändiga försiktighets- och säkerhetsåtgärder vid användningen av Webbplatserna.
 40. Inga hänvisningar på Webbplatserna till produkter, tjänster, förfaranden, hypertextlänkar och annan information med varunamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat innebär eller antyder att dessa främjas, sponsras eller rekommenderas av NordicSlots.com.
 41. NordicSlots.com ansvarar inte för att innehållet på sidor och annonser är korrekt eller inte bryter mot tillämpliga lagar, föreskrifter, regler eller bestämmelser någonstans i världen varifrån åtkomst till annonserna eller sidorna finns.
 42. Uppsägning

 43. Du kan när som helst säga upp detta Avtal genom att skriftligen meddela NordicSlots.com att du vill avsluta kontot.
 44. NordicSlots kan efter eget gottfinnande ändra eller säga upp detta avtal när som helst. Befintlig lojalitetsnivå eller VIP-status kommer att förloras vid nedstängning av kontot.
 45. Efter uppsägning av ditt konto ska NordicSlots.com återbetala dig det belopp som finns på ditt konto, med avdrag för det belopp som du eventuellt är skyldig NordicSlots.com.
 46. Om uppsägning görs av Användaren eller Bluemay Enterprises N.V. enligt ovan ska detta inte påverka parternas skyldighet att återbetala det eventuella belopp som de lagligen är skyldiga den andra parten enligt detta Avtal.
 47. Tillämplig lag/Jurisdiktionsområde och tvister

 48. Detta Avtal, tolkningen och fullgörandet av detsamma samt förhållandet mellan parterna ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Curacao.
 49. Du ska kontrollera saldot på ditt konto innan du satsar. Att du verifierar och godkänner saldot på ditt konto innebär att du bekräftar att alla tidigare transaktioner är korrekta och att du inte har några fordringar på NordicSlots.com i samband med satsningar eller vinster. Eventuella krav eller tvister måste lösas innan du satsar igen och inom TRE (3) dagar från datumet för det spel som tvisten gäller.
 50. BlueMay Enterprises NV som driver denna hemsida är inte licensierade i Malta. När du därför spelar jackpottspel från Netent, som är licensierade i Malta, faller detta spel under lagstiftning från Maltesiska spelmyndigheten.
 51. För kvalitets- och coachningsändamål förbehåller sig NordicSlots.com rätten att spela in telefonsamtal.
 52. I händelse av en tvist accepterar båda parterna att bandinspelningen eller säkerhetskopian av filen med inspelningen ska utgöra slutlig grund för beslut i tvisten, och att alla spel kommer att justeras i enlighet med detta.
 53. Eventuella krav eller tvister som uppstår direkt eller indirekt i samband med detta Avtal ska tas upp i behörig domstol i landet Curacao, och denna domstol skall ha exklusiv jurisdiktion.
 54. Generella bonusvillkor

  1. Endast ett konto får öppnas per (i) kund, (ii) IP-adress eller (iii) hushåll.
  2. Om inget annat anges i erbjudandet, gäller normala bonusvillkor. Alla bonusar ges ut som casinomarker och kan inte betalas ut i pengar. Däremot kan eventuella vinster som görs med markerna betalas ut.
  3. Bonusar läggs till automatiskt på ditt spelkonto om inget annat anges.
  4. Välkomstbonusen är inte tillgänglig om du gör din insättning via Neteller, Skrill eller Paysafe.
  5. Manuella uttag för belopp under €150 är endast tillåtna om kunden gjort minst en insättning. Största uttag utan tidigare gjord insättning är €200.
  6. NordicSlots.com reserverar sig rätten att ta bort/ändra bonusar i fall där någon form av fel, bedrägeri eller regelbrott mot användarvillkoren gjorts. NordicSlots.com har alltid möjlighet att frånta möjligheten till bonusar för en användare.
  7. I något fall av bonusmissbruk, såsom bestämt av NordicSlots.com, reserverar vi oss rätten att avsluta spelarens NordicSlots.com-konto samt att blockera spelaren för att kunna komma åt NordicSlots.com i framtiden.
  8. I fall där NordicSlots.com misstänker att spelare agerat i grupp och på så vis har, eller har försökt att missbruka något/några av våra bonuserbjudanden, reserverar vi oss rätten att blockera alla inblandade konton och behålla alla eventuella tillgångar.
  9. Alla versioner av dessa villkor som har blivit översatta till olika språk skall reflektera samma principer. Originalversionerna har skrivits på engelska och skulle det uppstå tvister mellan de olika språkversionerna av dessa användarvillkor, regler eller andra villkor som finns på hemsidan, skall den engelska versionen vara den gällande.
  10. Minsta möjliga insättning är 10 €. När du gjort din första insättning kommer du automatiskt att bli medlem i vår VIP-klubb där du får en bonus på mellan 10 % - 30 % på varje insättning beroende på din VIP-nivå.
  11. NordicSlots förbehåller sig rätten att bevilja eller ändra lojalitetsnivå och VIP-status efter eget gottfinnande. 
  12. Bonusregler för freespins:
   - Spelautomat och antal vinstrader bestäms av NordicSlots.com.
   - NordicSlots.com förbehåller sig rätten att radera dubbelkonton med avsikten att få freespins.
   - Vinster från freespins betalas ut som pengar och kan tas ut med en gång.
   - Spelare som inte är berättigade bonus är heller inte berättigade till freespins.
 55. Denna webbsida ägs och drivs av Bluemay Enterprises N.V. Dr Hugenholtzz/n UTS Building dsf Curacao.
 56. Onlinespel om pengar är förbjudna av lagen i vissa jurisdiktioner. Spelare måste avstå från deltagandet av onlinespel om pengar inom dessa områden.
DETTA AVTAL ANSES GODKÄNT OCH UNDERTECKNAT AV DIG DET DATUM DU SKICKADE IN REGISTRERINGSFORMULÄRET.
Stäng

ÖPPNA NYTT KONTO